hero

Technické a provozní služby

• Převzetí objektu po technické stránce.
• Vedení technické dokumentace, včetně plánu pravidelných revizí a kontrol technického zařízení.
• Pravidelná kontrola předmětu správy minimálně 1x týdně, zajištění drobných oprav.
• Zajištění dodávek služeb (komunikace s jednotlivými dodavateli – PRE, PVK, VEOLIA,
• Pražské služby apod.) a zpracování pravidelného rozúčtování nákladů v souladu s platnými právními
předpisy.
• Zajištění služeb pro odstranění havarijního stavu nonstop.
• Vyhotovení návrhů a plánů oprav.
• Zajištění výběrových řízení a cenových nabídek pro údržbu a rekonstrukce.
• Kontrola kvality prováděných oprav a dodržování smluvených termínů, vyřizování reklamací.

Administrativní služby

• Pasportizace nemovitosti.
• Uzavírání smluv s dodavateli energií a služeb spojených s provozem předmětu správy.
• Aktualizací smluv s dodavateli služeb.
• Vedení evidence vlastníků dle KN a prohlášení vlastníka či nájemců jednotek.
• Vypracování a distribuce předpisů úhrad za užívání jednotek, průběžná aktualizace.
• Vypracování návrhů změn v předpisech plateb v souvislosti s výsledky vyúčtování služeb
a předpokládanou změnou cen dodavatelů služeb.
• Kontrola přijatých i odchozích plateb, případná urgence a vymáhání nedoplatků.
• Vyhotovení smluv o dílo a objednávek na drobné i větší schválené opravy
• Informovanost vlastníků a nájemců jednotek (nástěnková služba, písemná korespondence,
zřízení www stránek).
• Zajištění pojištění nemovitosti a likvidace pojistných událostí.
• Zaměřování bytů, nebytových a společných prostor (pro předpis plateb, prohlášení vlastníka, oceňování
nemovitosti).
• Vypracování návrhů změn v předpisech plateb v souvislosti s výsledky vyúčtování služeb    a předpokládanou změnou cen dodavatelů služeb.
• Účast na schůzích a shromáždění, včetně vypracování zápisu ze schůzí a shromáždění.

Ekonomické poradenství a účetní služby

• Převzetí ekonomické a dokumentace.
• Pravidelné vyhotovení a distribuce ročního vyúčtování služeb, termín dle dohody,
nejpozději však do 30. 6., včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků.
• Evidence tvorby a čerpání fondu oprav – rozúčtování příspěvků do fondu oprav pro dům a pro vlastníky
(1x ročně, nejpozději do 31.3.)
• Evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur, pokladny, banky a interních dokladů.
• Kompletní účetní evidence dle zákona č. 563/1991 Sb., zpracování daňového přiznání a jeho odevzdání
do 31. 3., distribuce účetní závěrky na obchodní soud, vypracování a distribuce výkazů pro ČSU,
případná mzdová evidence a příprava a předání patřičných výkazů SP a ZS.

Právní servis
• Právní pomoc při zakládání SVJ a BD, příprava a vypracování dokumentů pro rejstříkový soud.
• Převody jednotek.
• Vypracování prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb. a jeho doplňování dle případných změn.
• Zajištění potřebných notářských zápisů.
• Vymáhání pohledávek a zastupování u soudů.

Úklid

• Zajištění úklidu nemovitosti v předem dohodnutém rozsahu – pravidelné mytí podlah, oken, výloh
a parapetů, čištění koberců, mytí a čištění dveří, krytů osvětlení, topných těles, obkladů a nábytku.
• Mytí, ošetření, pastování, voskování a drátkování parket.
• Mytí a čištěn í žaluzií.
• Generální úklidy.
• Zajištění mytí fasád.
• Úklid a údržba venkovních prostor, údržba zeleně.
• Zajištění odstraňování sněhu ze střech.

Údržba a zajištění oprav

• Pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti, návrhy řešení drobných oprav a odstraňování závad.
• Zajištění drobných oprav v předem dohodnutém rozsahu kvalifikovaným řemeslníkem (zedník, elektrikář,
instalatér, servisní technik výtahu apod.).
• Zajištění a dozor větších oprav nemovitosti, zpracování potřebné stavební dokumentace, zajištění
výběrového řízení, dozor nad kvalitou a termíny prováděných prací.
• Vyřizování reklamací.

Realitní činnost

• Zajištění případných nových nájemců komerčních i bytových prostor
• Analýza trhu a určení ceny.
• Aktivní hledání nového nájemce.
• Uzavírání a vypovídání nájemních smluv.